Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych 2017-04-28 14:28:55        

Ogłoszenie do projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej