Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu pn.: Rozwój usług społecznych w Miastku 2017-05-19 14:30:19        

Gmina Miastko - Partner Wiodący Projektu informuje, że dnia 19.05.2017r. działając na mocy ogłoszenia o otwartym naborze partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn.: „Rozwój usług społecznych w Miastku” dla obszaru rewitalizacji „C” obejmującego ulice: Gen. Wybickiego, Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych z dnia 28 kwietnia 2017r. dokonano wyboru Partnera do wspólnej realizacji w/w projektu, którym jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, ul.Za Murami 2-10 80-823 Gdańsk.

Protokół z wyboru partnera