Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programy Rewitalizacji Miastka na lata 2017 - 2023 2017-05-30 14:16:37        

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko, Burmistrz Miastka informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023”.
Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Miastko.
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie pisemnego złożenia opinii, uwag lub propozycji, w wersji elektronicznej bądź papierowej, w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, tj. do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023”, który udostępnia się wraz z formularzem konsultacji:
a) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku -  www.miastko.pl (jako załącznik do artykułu pt. Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023”,
b)  w Urzędzie Miejskim w Miastku - pokój nr 15.
Wszelkie opinie, uwagi lub propozycje należy składać na formularzu konsultacji w terminie od dnia 30 maja 2017 roku do dnia 13 czerwca 2017 roku:
a) w wersji elektronicznej na adres: fundusze@um.miastko.pl, w tytule wpisując „Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017 - 2023”, osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku,
ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko,
b)  przesyłając na  adres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko (liczy się data wpływu, nie data stempla pocztowego).

Do pobrania:
Projekt "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023".
Formularz konsultacji