Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko 2017-06-05 14:07:59        

Przedmiotem przetargu jest nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Pasieka, gm. Miastko , oznaczona numerem 611 o powierzchni  0,0616 ha z ceną wywoławczą – 23.580,00 zł. Dla obszaru, na którym położona jest działka brak  jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Infrastruktura: działka ma możliwość podłączenia  do sieci wodociągowej miejskiej  i kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestora sieci na wniosek nabywcy. Dojazd do działek drogą gruntową.
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  księga wieczysta nr SL1M/00003717/4.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i roszczeń osób trzecich.
I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 22 lutego 2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 

Przetarg odbędzie się w dniu  3 lipca 2017r.  w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12 .00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2.358,00 zł. najpóźniej do dnia 28 czerwca 2017r. włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w PKO BP 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela  Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,    pokój nr 12  lub telefonicznie, tel. 59 857 07 12.