Gmina Miastko otrzymała dofinansowanie na budowę PSZOK 2017-06-13 14:39:47        

Gmina Miastko otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach Działania 11.2 Gospodarka odpadami, na realizację projektu pt. „Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie”.

Jest to projekt partnerski, w którym Gmina Miastko pełni rolę Partnera Wiodącego, a pozostałymi partnerami projektu są Gminy: Dziemiany, Lipnica i Tuchomie.

Realizacja projektu potrwa do 30.09.2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.078.611,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 1.698.946,00 zł

Celem projektu jest ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych, zwiększenie poziomu odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych oraz zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.

Nowy PSZOK, który w ramach przedmiotowego projektu powstanie w Miastku, mieścić się będzie przy ul. Kolejowej 41. Projekt zakłada m.in.: budowę budynku biurowo-socjalnego, adaptację istniejącego budynku murowanego garaży na magazyny (wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przyłączem, wykonanie elewacji, osuszenie i zaizolowanie fundamentów, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej, remont poszycia dachowego), utworzenie miejsc parkingowych i rampy najazdowej. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt biurowy, regały, prasa do papieru i tworzyw, a także wagi. Dzięki środkom z dofinansowania utwardzona zostanie powierzchnia PSZOK, powstanie nowe ogrodzenie i nasadzona zostanie zieleń. W Punkcie staną nowe, specjalistyczne kontenery i pojemniki do magazynowania odpadów segregowanych.

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma na celu stworzenie dla mieszkańców gmin partnerskich warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości, zapewniając tym samym, dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej.

Realizacja projektu, w efekcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych, poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych i wpływając na wielkości koniecznych do osiągnięcia przez gminy poziomów ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego (ponowne użycie, recykling, odzysk, zmniejszenie masy odpadów przeznaczonych do składowania).