Budżet Obywatelski na rok 2018 2017-06-22 14:18:47        

Rada Miejska w Miastku podjęła uchwałę w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku. Na mocy tej uchwały mieszkańcy już po raz trzeci będą mieli możliwość decydowania na jakie cele zostanie przeznaczona wyodrębniona część gminnego budżetu w kwocie 300 tys. złotych.
Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi informacjami znajdującymi się w zakładce „Budżet obywatelski” oraz na stronie www.miastko.budzet-obywatelski.org.
Tylko aktywne zaangażowanie mieszkańców w etapy realizacji budżetu obywatelskiego poprzez zgłaszanie propozycji zadań do realizacji, udzielenie poparcia dla składanych pomysłów, propagowanie i rozpowszechnianie projektów oraz udział w głosowaniu pozwoli w pełni zrealizować ideę budżetu obywatelskiego i wybrać do realizacji projekty
z największym poparciem lokalnej społeczności.       
W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą zadania wybrane przez mieszkańców w głosowaniu tajnym, mieszczące się w kwocie 50 tys. złotych, możliwe do wykonania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
Zgłoszenia proponowanych do realizacji zadań inwestycyjno-remontowych może dokonać każdy mieszkaniec gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia, organizacja pozarządowa, zarząd osiedla oraz rada sołecka, składając stosowny formularz w terminie od 3 lipca do 25 sierpnia 2017 roku wraz z wykazem min. 20 osób popierających. Zachęcamy do składania formularzy w wersji elektronicznej poprzez platformę www.miastko.budzet-obywatelski.org.
Zgłoszenia poddane zostaną weryfikacji  przez specjalnie powołaną przez Burmistrza Miastka Komisję ds. realizacji budżetu obywatelskiego. Pozytywnie zweryfikowane zadania poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców Gminy Miastko. Do realizacji przyjęte zostaną te zgłoszenia, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków  finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko 2018 roku.


Do pobrania:
Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku
Formularz zgłoszenia zadania
Wykaz osób popierających
Zgoda na udostępnienie terenu