Ostatnia przedwakacyjna sesja 2017-06-29 11:17:27        

Na piątkowej (30 czerwca) sesji Rady Miejskiej radni podejmą szereg uchwał dotyczących zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2017, emisji obligacji komunalnych oraz określenia ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. 


Przyjmą też Lokalny Program Rewitalizacji Miastka na lata 2017 - 2023, ustalą zasady korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze. Zmienią też uchwałę w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania. Rada przyjmie również sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Miastku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miastko za 2016 rok, a także sprawozdanie komendantów - powiatowego Powiatowej Straży Pożarnej i gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Miastko za 2016 rok, jak również sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Miastku o stanie porządku publicznego na terenie gminy Miastko za 2016 rok. Przyjmą także sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz informacje o stanie przygotowań gminy do sezonu turystycznego i o stanie środowiska naturalnego. Początek sesji o godz. 9.00.