BURMISTRZ MIASTKA ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2017-07-11 13:45:21        

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko, oznaczona numerem geodezyjnym 26 o powierzchni 0,2055 ha.

Dla terenu brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zagospodarowania terenu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko wskazuje działkę jako teren rolny z zabudową zagrodową. Działka według operatu ewidencji gruntów i budynków stanowi RIVa. Dojazd do działki drogą asfaltową.


Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00007504/6.

CENA WYWOŁAWCZA – 8.323,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu    8 września 2017r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 832,30 zł. do  dnia  4 września 2017r.  włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w PKO BP 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

• dokument tożsamości,
• pełnomocnicy –  pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
• osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości plus należny podatek VAT od tej ceny przed zawarciem aktu notarialnego.

Nieruchomość sprzedawana jest  na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt nabywcy.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w  Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,  w  pokoju nr 12  lub telefonicznie pod nr tel. 59 857 0712.