BURMISTRZ MIASTKA ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2017-07-11 13:47:21        

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka gruntu, oznaczona numerem 460/1, o powierzchni 1.2650 ha, położona w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego p.n. „Węgorzynko – Słupska” działka przeznaczona jest na cele usług związanych z obsługą podróżnych : parking dla samochodów osobowych i ciężarowych, z zapleczem jak myjnie i urządzenia sanitarne  z dopuszczalną lokalizacją obiektu gastronomicznego.


Kształt działki nieforemny, dość pofałdowany. Graniczy z gruntami rolnymi, terenami zabudowanymi (teren stacji CPN przy drodze krajowej nr 21). Dostęp do działki od strony nieurządzonej drogi wskazanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 05KD. Istnieje możliwość doprowadzenia do działki wody i energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestorów sieci. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M /00005054/2.                      

                                 CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI :

                                                             398 500,00  zł.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054) zostanie doliczony podatek VAT w  wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu    15 września 2017r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej  tj. 39.850,00 zł.  do  dnia 11 września 2017r.  włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w PKO BP 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803  z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
• dokument tożsamości,
• pełnomocnicy –  pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
• osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości plus należny podatek VAT od tej ceny przed zawarciem aktu notarialnego.

Nieruchomość sprzedawana jest  na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt nabywcy.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w  Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,  w  pokoju nr 12  lub telefonicznie pod nr tel. 59 857 0712.