Warsztaty EDUKO 2017-08-07 14:12:37        

Informacja dot. realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko”. Od września 2017 r. w większości szkół w Gminie Miastko nastąpi kontynuacja warsztatów EDUKO. Warsztaty EDUKO zorganizowane zostały  w celu podniesienia jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko. Projekt ukierunkowany został na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowany w oparciu o diagnozę potrzeb, tj. wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów, zwiększenie szans rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności uczniów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju, wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli.


 Realizacją projektu objęci zostali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz nauczyciele. Projekt skierowany został do 1476 uczniów i 34 nauczycieli. W projekcie uczestniczą dwa gimnazja i 5 szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2016/2017 odbyły się zajęcia dodatkowe dla uczniów, w zakresie:

- rozbudzania kreatywności i innowacyjności - koło astronomiczno-fizyczne

- prowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy

- koło geograficzne

- zajęcia terapeutyczne "Mistrz umysłu"

- zajęcia wyrównawczo-rozwijające oraz wyrównawcze z języka angielskiego

- zajęcia socjoterapeutyczne

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia wyrównawcze i wyrównawczo-rozwojowe z matematyki

- zajęcia przedsiębiorczości

- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze

- zajęcia rękodzielnictwa

- zajęcia z przyrody

- zajęcia wyrównujące z edukacji wczesnoszkolnej

- zajęcia poprawiające koncentrację

- zajęcia wyrównujące z języka polskiego

- zajęcia dla uczniów z ryzykiem dysleksji i dysleksją

- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

- zajęcia modelarskie

- zajęcia wyrównawczo-rozwijające oraz wyrównujące z języka  niemieckiego

- zajęcia z informatyki

- zajęcia zmniejszające bariery i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności lub zaburzeń 

  rozwoju - trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych

- zajęcia indywidualne z fizjoterapii

- zajęcia dla uczniów z dyskalkulią

- zajęcia wyrównujące z geografii

- zajęcia turystyczno - geograficzne

- zajęcia bilogiczno-chemiczne

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia z uczniem niepełnosprawnym

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

- zajęcia terapii pedagogicznej

Dodatkowo w roku szkolnym 2017/2018 odbędą się również zajęcia szachowe.