Wyprawka szkolna 2017/2018 2017-08-28 11:10:26        

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników   i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017, poz. 1457). 

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:

1. Słabowidzących,
2.Niesłyszących,
3. Słabosłyszących,
4. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. Z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7


– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60 i 949) uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci   
i młodzieży do: 

  • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia.
  •  klasy I branżowej szkoły I stopni.
  •  liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
  •  klas IV –VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV –VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII –IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy II i III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania),
  •  klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  •  klasy I branżowej szkoły I stopnia,
  •  liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty.

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, w terminie do 11 września 2017 r.     

Druk wniosku można pobrać w sekretariatach szkół i ze strony internetowej www.bip.miastko.pl - zakładka oświata. http://www.bip.miastko.pl/dokumenty/5881

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U.2017 poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60 i 949).

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych  jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię  
i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu
 i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT  i listy uczniów, dla których przygotowano podręczniki lub materiały edukacyjne. 

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457) oraz uchwała nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.- „Wyprawka szkolna”.

 

http://www.bip.miastko.pl/dokumenty/5881