Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miastko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 2014-09-30 07:59:47        

Burmistrz Miastka zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miastko do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Roczny program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu Gminy Miastko. Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego w 2015 roku.  
Wszelkie uwagi i sugestie prosimy składać do dnia 14 października 2014 roku w formie pisemnej osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Miastku, pocztą na adres:
Urząd Miejski w Miastku
Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji
ul. Grunwaldzka 1,
77 - 200 Miastko
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@um.miastko.pl podając datę i dane podmiotu zgłaszającego (nazwę organizacji, adres siedziby, telefon, e-mail, imię i nazwisko przedstawiciela).
Dużym udogodnieniem będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
a)stan pierwotny danego zapisu z podaniem strony i/lub obszaru współpracy,
b)sugerowana zmiana lub uzupełnienie (konkretny sugerowany zapis),
c)uzasadnienie wprowadzenia zmiany.
Ponadto informujemy, że w dniu 09 października 2014 r. o godz. 16:00 w Centrum Informacji Turystycznej zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi. W programie spotkania przewiduje się omówienie projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi na rok 2015" oraz zasady powoływania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych.

Do pobrania:
Projekt Rocznego programu współpracy na rok 2015