Szkolenia dla osób bezrobotnych 2017-09-13 10:22:38        

Zapraszamy osoby bezrobotne po 30 roku życia, a w szczególności kobiety, długotrwale bezrobotnych, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnych projektach: „RPO – Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich”
oraz „30 PLUS – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w ramach projektów oferujemy:
- Profesjonalne wsparcie doradcze (zwracamy koszty przejazdu)
- Certyfikowane, potwierdzone egzaminem zewnętrznym bezpłatne szkolenia zawodowe m.in. w zakresie: prawa jazdy kat. C, C+E, D, kwalifikacji wstępnej, kierowcy wózka jezdniowego, operatora maszyn ciężkich, ADR, szkolenia na uprawnienia energetyczne, palacza kotłów CO, spawacza, operatora żurawi przenośnych HDS, operatora walca drogowego, operatora Harwestera, uprawnienia tankowania gazu LPG na stacjach paliw oraz inne zgodne z potrzebami osoby zainteresowanej (w ramach
szkolenia finansujemy stypendia, badania lekarskie oraz zwrot kosztów przejazdu)
- Staże (finansujemy stypendium oraz zwrot kosztów przejazdu)
- Zatrudnienie na umowę o pracę (zwracamy koszt przejazdu przez okres do 12 m-cy zatrudnienia)

Rekrutacja: wrzesień – październik - listopad 2017r.
Szczegółowe informacje uzyskać można:
- PUP w Bytowie (pok. nr 5) tel. 59 823 41 24, koordynator projektu: Ewelina Pałubicka – Dybka, adres e-mail: palubicka@pup.pl
- Filia w Miastku (pok. nr 18) tel. 59 857 06 18 lub 59 823 41 25 koordynator projektu: Adriana Kozakowska, adres e-mail: kozakowska@pup.pl

Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępny w siedzibie PUP w Bytowie pok. nr 5 lub w Filii w Miastku pok. nr 8 oraz na stronie

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).