Zawiadomienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-07-12 00:00:00        

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023, Burmistrz Miastka informuje, że po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.