Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2017-10-23 14:11:09        

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Słosinko, gm. Miastko, oznaczona numerem geodezyjnym 219 o powierzchni 0,0998 ha.
Dla terenu brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zagospodarowania terenu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko wskazuje działkę jako teren kontynuacji i uzupełnień zabudowy. Działka według operatu ewidencji gruntów i budynków stanowi Bp (zurbanizowany teren niezabudowany).  Istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej  na warunkach ustalonych przez gestora sieci na wniosek nabywcy. Na działce znajdowały się zbiorniki Imhoffa,  które zostały wyłączone z użytkowania i zlikwidowane.  Dojazd do działki drogą gruntową. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00004567/4.

CENA WYWOŁAWCZA – 11.198,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu    27 listopada  2017r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 17) o godz. 13.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.119,80 zł.  do  dnia  22 listopada 2017r.  włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w  PKO BP 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803   z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.     

Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
• dokument tożsamości,
• pełnomocnicy –  pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
• osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Nieruchomość sprzedawana jest  na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt nabywcy.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela  Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,    pokój nr 12  lub telefonicznie, tel. 59-857-07-12.