Wielki sukces Gminy Miastko 2017-11-15 14:31:53        

7 listopada 2017r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania zintegrowany projekt rewitalizacyjny Gminy Miastko, na który składają się z dwa projekty:
Projekt pn. ,,Rozwój usług społecznych w Miastku” realizowany w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską oraz projekt pn. ,,Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” realizowany w partnerstwie z Miastecką Spółdzielnią Mieszkaniową. Łączna wartość obu projektów to 10.960.919,26 zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 7.732.104,57 zł.  

 


Oba projekty realizowane będą w latach 2018-2020 na obszarze rewitalizacji w Miastku obejmującym ulice: Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima oraz część ul. Gen. Wybickiego.

W ramach projektu ,,Rozwój usług społecznych w Miastku” utworzone zostanie Centrum Usług Społecznych przy ul. Stolarskiej 7, w skład którego wchodzić będzie Centrum Aktywności Seniora i Centrum Wsparcia Rodziny. W ramach pierwszego Centrum funkcjonował będzie Dzienny dom pobytu dla osób starszych zapewniający dzienną opiekę niesamodzielnym osobom starszym w zastępstwie ich faktycznych opiekunów oraz Klub Seniora realizujący wszechstronną aktywizację ludzi starszych.

W ramach Centrum Wsparcia Rodziny powstanie:
- Całodobowy punkt pomocy rodzinie,
- Poradnia dla rodziny,
- Świetlica dla dzieci i młodzieży,
- Punkt czasowej opieki nad dziećmi.

W ramach projektu ,,Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” zrealizowane zostaną inwestycje Gminy Miastko oraz Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach projektu inwestycyjnego wykonane zostaną następujące zadania:
1) Utworzenie bazy lokalowej na potrzeby Centrum Aktywności Seniora oraz Centrum Wsparcia Rodziny poprzez wykonanie niezbędnych robót budowlanych w istniejących obiektach przy ul. Stolarskiej 7. W odnowionych obiektach mieścić się będą pomieszczenia niezbędne na potrzeby działania Centrum (m. in. świetlice i sale warsztatowe, pomieszczenia biurowe, gabinety specjalistyczne), które zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych placówek.
2) Zagospodarowanie terenu znajdującego się przed Centrum Usług Społecznych o  powierzchni ok. 1 ha, polegające na budowie/utworzeniu m.in. placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ogrodu, miejsc postojowych i ciągów pieszych.
3) Zagospodarowanie terenu rewitalizacji poprzez utworzenie/remont ciągów pieszych i budowę/remont lokalnych dróg wraz z miejscami postojowymi, w tym m.in.: remont odcinka drogi na ul. Gen. Wybickiego i ul. Piłsudskiego, remont ciągu pieszego przy ul. Gen. Wybickiego (od nr 9 do nr 10), utworzenie ciągu pieszego przy ul. Piłsudskiego, utworzenie miejsc postojowych przy budynku na ul. Szewskiej 5.
4) Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie rewitalizacji polegające na:
a) Modernizacji placu pomiędzy budynkami nr 50 i 52 na ul. Gen. Wybickiego poprzez m.in.: remont elementów małej architektury, zlikwidowaniu nieczynnego zsypu na węgiel i utworzenie w jego miejscu miejsc postojowych, remont murka oporowego i ciągu pieszego.
b) Modernizacji boiska przy ul. Piłsudskiego poprzez m.in.: utworzenie boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, miejsc postojowych, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, altany), utworzenie siłowni plenerowej zewnętrznej.
c) Zagospodarowaniu otoczenia przy ul. Szewskiej 2, w ramach którego przewidziano m.in.: remont placu postojowego, drogi i ciągu pieszego, rozbiórkę istniejącej ściany oporowej, budowę murka oporowego, montaż ławek, a także zewnętrznego stołu do gry w szachy.
5) Remont elementów wspólnych oraz zagospodarowanie najbliższego otoczenia dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zadanie to realizowane będzie zarówno przez Miastecką Spółdzielnię Mieszkaniową, jak i przez Gminę Miastko. W zakres inwestycji Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wchodzi remont ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i placów postojowych na terenie osiedla mieszkaniowego Szewska-Wybickiego. Dodatkowo wzdłuż remontowanych ciągów poddane zostaną rekultywacji tereny zielone. Zamontowane zostaną znaki drogowe oraz elementy małej architektury. Gmina Miastko będzie natomiast przeprowadzała remont i zagospodarowanie najbliższego otoczenia dla budynków przy ul. Gen. Wybickiego 48-49.
6) Rozbudowa monitoringu poprzez zamontowanie 6 kamer na obszarze rewitalizacji.