Monografia Miastka już do nabycia 2017-11-16 09:49:29        

W Centrum Informacji Turystycznej, w cenie 35 zł za egzemplarz dostępna jest monografia Gminy Miastko zatytułowana "Miastko - z dziejów miasta i gminy". 


W nakładzie 1.500 egzemplarzy wydało ją Wydawnictwo Region z Gdyni. Ponad 400-stronicowa książka jest wiekopomnym dziełem, bowiem ostatnia monografia Miastka - "Dzieje Ziemi Miasteckiej" powstała w 1971 roku, a więc 46 lat temu.

-  Pozycja tamta w wielu miejscach dawno się zdezaktualizowała. O wydaniu nowej monografii, która według naszego zamysłu miałaby się stać kompendium wiedzy historycznej o Gminie Miastko, myśleliśmy już od dawna. Bezpośrednim asumptem do jej wydania stał się tegoroczny jubileusz 400-lecia Miastka - pisze w słowie wstępnym do monografii Roman Ramion - burmistrz Miastka. - Pracę nad napisaniem monografii zleciliśmy renomowanej firmie - Wydawnictwu Region w Gdyni. Nad poszczególnymi rozdziałami  pracowali wybitni znawcy - historycy-regionaliści, którzy korzystali nie tylko z materiałów dostępnych w archiwach, ale i dokonując kwerendy na miejscu, rozmawiając z mieszkańcami obecnego Miastka i przedwojennego Rummelsburga. Monografia jest bogato ilustrowana, dzięki materiałom faktograficznym pozyskanym m.in. przez Jarosława Ellwarta, właściciela Regionu, który w tym celu udał się do Bad Fallingbostel w Niemczech, gdzie jest duże skupisko byłych mieszkańców Rummelsburga.

         Z kolei Jarosław Ellwart, właściciel Wydawnictwa Region i wydawca monografii dodaje, że dzieło to "z oczywistych względów nie jest w stanie wyczerpująco przedstawić dziejów tej, jednej z największych na Pomorzu, gminy, obejmującej współcześnie znaczącą część dawnego powiatu miasteckiego /.../  Opracowanie to jest zapisem aktualnej wiedzy historycznej dotyczącej Ziemi Miasteckiej, swoistym uzupełnieniem i dopełnieniem dotychczasowych prac i publikacji oraz zachętą do dalszych prac badawczych.  Zespół autorski, składający się z pomorskich historyków i naukowców, przygotowując niniejszą publikacje, miał możliwość korzystania z wszechstronnej pomocy mieszkańców gminy, instytucji zajmujących się kulturowym dziedzictwem oraz formalnych i nieformalnych stowarzyszeń , skupiających miłośników lokalnej historii. Znaczący wkład, w szczególności w zakresie materiałów ikonograficznych, mieli także dawni mieszkańcy powiatu miasteckiego działający w niemieckim stowarzyszeniu Heimatkreises Rummelsburg in Pommern, którzy na potrzeby publikacji udostępnili swoje zbiory zdjęć, dokumentów i pamiątek z dawnego Miastka /.../ Mamy nadzieję, że monografia spotka się  z przychylnym przyjęciem mieszkańców, a także gości odwiedzających Miastko i gminę Miastko. Liczymy także na to, że będzie inspiracją do poznawania dziejów najbliższej okolicy".

         Autorami poszczególnych rozdziałów są: dr Tadeusz Duda ze Szczecina, który przygotował materiał dotyczący opisu geograficzno-przyrodniczego. Autor w swej części pracy opisał położenie i charakterystykę fizyczno-geograficzną gminy, a następnie geologiczną historię regionu miasteckiego - pradzieje i epokę lodowcową i genezę krajobrazu regionu. Przedstawił też sieć rzeczną i wody powierzchniowe, opisał lesistość gminy i uwarunkowania glebowe i warunki klimatyczne gminy. Mgr Jarosław Ellwart zajął się opisem nazw miejscowych, w tym większości miejscowości gminy, Z kolei prehistorią i archeologią zajęli się - mgr Piotr Kalka z Gdyni i  mgr Ignacy Skrzypek z Koszalina. Przedstawili oni historię badań archeologicznych w gminie Miastko, a także opisując epokę kamienia, brązu, wczesną epokę żelaza i wczesne średniowiecze. Doktor Dariusz Piasek z Gdańska  opisał Miastko i okolice w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym (do 1616 roku), analizując osadnictwo i gospodarkę i przedstawiając początki miasta oraz chrystianizację, reformację i architekturę kościelną. Doktor Kacper Pencarski ze Słupska w swym rozdziale zatytułowanym "Miastko i tereny obecnej gminy Miastko w latach 1617 - 1945" skoncentrował się m.in. na temacie nadania praw miejskich Miastku. Opisał też  przestrzeń terytorialną gminy miejskiej w Miastku i gmin wiejskich, ilustrując je tabelami z dokładnymi danymi dotyczącymi liczby mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz przynależności terytorialnej. Przedstawił też Zycie gospodarcze w tym okresie, a także wybrane majątki ziemskie na terenie obecnej gminy Miastko oraz budownictwo, szkolnictwo, zdrowie, życie kulturalne i rekreację. Część materiału poświęcił też okresowi II wojny światowej. Okresem od 1945 do 1990 roku zajął się doktor Bogusław Breza z Gdańska.

         Cała książka jest bogato ilustrowana. zawiera unikatowe dawne zdjęcia Rummelsburga, a także z powojennego okresu czasu. Sporo w niej także map, szkiców, rysunków i tabel. Warto też zwrócić uwagę na kolorową wkładkę zawierającą sporo zdjęć.

Monografię warto polecić mieszkańcom Gminy Miastko i nie tylko, bowiem może się ona stać źródłem wszelkiej wiedzy na temat istnienia naszej Małej Ojczyzny na przestrzeni wieków. Zapraszamy do nabywania jej w CIT i czytania!