Sesja Rady Miejskiej 2017-11-24 09:29:31        

Dziś (24.11) o godz. 11.00 w miasteckim ratuszu rozpoczyna się 45. posiedzenie Rady Miejskiej VII kadencji.


Radni wysłuchają sprawozdania burmistrza Romana Ramiona z działalności Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym oraz podejmą szereg uchwał, m.in. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 i wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017 - 2027. Kolejne uchwały dotyczyć będą wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej samorządowi powiatu bytowskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy ul. Wybickiego oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie z ZHP Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Rozwój usług społecznych w Miastku". Rada obradować będzie także w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Miastko na lata 2017 - 2020 oraz przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.