Konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych Powiatu Bytowskiego w 2018r. 2017-11-27 09:06:11        

Zarząd Powiatu Bytowskiego  zaprasza so składania ofert w  konkursie  dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.


Ogłoszone zostały dwa konkursy ofert:

pierwszy na realizację zadań z zakresu: kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i edukacji, wspierania organizacji pozarządowych, ekologii i ochrony środowiska, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz którego przeznaczono 87.000,00 zł;

drugi na realizację zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i turystyki, na rzecz którego przeznaczono 105.000,00 zł.

 Termin składania ofert upływa 6 grudnia 2017 r. 

OFERTĘ W FORMIE PISEMNEJ I W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PŁYTA CD LUB DVD) NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 6 GRUDNIA 2017 R. (środa) DO GODZ. 15.30 W ZAMKNIĘTEJ, OPISANEJ KOPERCIE (NAZWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, ADRES) Z DOPISKIEM „OTWARTY KONKURS OFERT 2018” W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYTOWIE (POK. 106 – PARTER) PRZY UL. KS. DR. B. DOMAŃSKIEGO 2.

http://www.powiatbytowski.pl/aktualnosci/konkurs-ofert-na-wspieranie-wykonania-zadan-publicznych-powiatu-bytowskiego-w-2018-roku