Przetarg na sprzedaż działki przy ul. Dworcowej w Miastku 2017-11-29 13:18:51        

 Burmistrz Miastka ogłasza przetarg na sprzedaż  działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 21/11 o powierzchni 1132 m2. położonej w  obrębie  Miastko 83/3 przy  ul. Dworcowej.

Dla  nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SL1M/00003966/4 prowadzona przez Sąd  Rejonowy  w  Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na działce znajduje się zbiornik nieczystości  płynnych, obsługujący budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 13a, posadowiony na działce nr 21/3. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić służebność gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 21/3.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium wskazuje przeznaczenie w/w działki jako tereny produkcyjne, produkcyjno-usługowe, magazynów i składów.

CENA   WYWOŁAWCZA   NIERUCHOMOŚCI  - 40.000,00 złotych

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  5 stycznia 2018 roku  o  godz. 11.00

w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w  Miastku  ul. Grunwaldzka  1, pokój  nr 17.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości  10 %  ceny  wywoławczej, tj. 4.000,00 złotych w gotówce  w   kasie  tut. urzędu, pokój  nr 4  lub  na  konto  Urzędu  Miejskiego Miastko PKO BP Nr 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803,  najpóźniej  do  dnia 29 grudnia 2017r. włącznie i okazania dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego przed otwarciem przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto urzędu.

Osobie, która  przetarg  wygrała  wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  sprzedaży, pozostałym  osobom  zwrócone  niezwłocznie  po  przetargu.

W  przypadku  uchylenia  się  od  zawarcia  umowy  wadium  ulega  przepadkowi, a  przetarg  czyni  niebyłym.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Nieruchomość można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w porozumieniu  z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 12.

Szczegółowych  informacji  o  przedmiocie  przetargu  udziela  Wydział  Rozwoju Gospodarczego  Urzędu  Miejskiego  w  Miastku, pokój  nr 12  lub  telefonicznie, tel. 059 857- 0711.