Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2018 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2017-11-30 09:30:09        

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) oraz Uchwały Nr XLV/ 421/2017r. Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.


1.      Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2018 w zakresie:

I.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa:

- popularyzacja sportu poprzez organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, w tym organizacja zawodów, rozgrywek i turniejów o różnym zasięgu,

- szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w tym osób niepełnosprawnych,

- organizacja i udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych o różnym zasięgu,

- organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz realizacja programów szkolenia sportowego,

- współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i uczniowskimi klubami sportowymi         przy organizowaniu imprez sportowych,

- zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku jak        rajdy, wycieczki i inne imprezy popularyzujące turystykę i aktywny wypoczynek oraz        krajoznawstwo,

- pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami sportowymi.

Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2018 r.  przeznaczonych  na realizację tego zadania wynosi 440.000 zł.

II. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- wspieranie i pomoc osobom potrzebującym pomocy, bezdomnym i bezrobotnym,

- działanie na rzecz najuboższych mieszkańców gminy Miastko,

- integracja osób niepełnosprawnych, zdrowych oraz potrzebujących poprzez zabawę, sport, organizację i udział w imprezach okolicznościowych, kulturalno – rozrywkowych oraz turystycznych,

- organizacja nieodpłatnego poradnictwa prawnego,

- organizacja działań związanych z rehabilitacją psychoruchową osób niepełnosprawnych,

- promocja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych z gminy Miastko.

- przeciwdziałanie przemocy domowej. Rówieśniczej i cyberprzemocy.

- Socjoterapia dla młodzieży- działania  edukacyjne i wychowawcze mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego.

Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2018 r. przeznaczonych  na realizację tego zadania wynosi 25.000 zł.

III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- przedsięwzięcia służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji narodowej oraz gminy Miastko,

- organizacja i udział w przedsięwzięciach artystycznych, o charakterze  regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, mających istotne znaczenie dla pielęgnowania polskości i promocji gminy Miastko (festiwale, prezentacje, przeglądy krajowe i zagraniczne),

- propagowanie kultury ludowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz unikalnych,         zanikających zawodów i umiejętności artystycznych, rękodzieła oraz języka regionalnego,

- upowszechnianie wiedzy o rodzimych twórcach,

- organizowanie: wystaw, pokazów, spotkań literackich, jarmarków, festynów i innych          imprez kulturalnych,

- działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

- organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego,

- poznawanie miejsc, obiektów, dzieł i zabytków ważnych dla historii i kultury Polski, regionu i gminy Miastko.

Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2018 r.   przeznaczonych  na realizację tego zadania wynosi 25.000 zł

IV. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:

- zagospodarowanie wolnego czasu w celu popularyzacji i promocji nauki,

- organizacja edukacyjnych olimpiad i konkursów przedmiotowych,

- wspieranie działań i inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami           i uzależnieniami oraz kształtujących właściwe postawy społeczne i moralne jak tolerancja             i otwartość wobec różnic etnicznych, rasowych czy religijnych,

- wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień,

- popularyzacja i poznawanie historii, obszaru i ciekawych miejsc Polski, regionu i Gminy Miastko poprzez sesje, odczyty, sympozja i wycieczki poznawcze,

- wspieranie działań promujących zdrowy styl życia.

- działalność  na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:   zagospodarowanie wolnego czasu w celu popularyzacji i promocji nauki,  udział w imprezach okolicznościowych, kulturalno – rozrywkowych oraz turystycznych,

- działalność Uniwersytetu III Wieku,

- opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach tzw. klubów dziecięcych lub przedszkoli prowadzonych przez organizacje pozarządowe w tym:  zorganizowanie i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz  zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2018 r.   przeznaczonych  na realizację tego zadania wynosi 20.000 zł.

V. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

- integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu lub współuzależnionych, które ukończyły lub są w trakcie terapii odwykowej poprzez zwrot kosztów wynikających
z zatrudnienia naliczanych od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2017 na organizację stanowisk pracy w ramach prac interwencyjnych,

- działania profilaktyczne poprzez docieranie do miejsc podwyższonego ryzyka i edukację,

- działania motywujące do udziału w grupach wsparcia i leczenia odwykowego,

- działania readaptacyjno – rehabilitacyjne wspierające osoby po odbytej terapii odwykowej,

- szkolenia kadry i wolontariuszy pracujących na rzecz osób uzależnionych i zagrożonych patologią społeczną,

- pośredniczenie w dotarciu do pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej i socjalnej dla osób uzależnionych i zagrożonych patologią społeczną;

Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2018 r.    przeznaczonych  na realizację tego zadania wynosi 45.000 zł.

VI. Wspieranie organizacji pozarządowych:

- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym     w pkt. 1-32 Ustawy,

- wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, w tym regranting,

- finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących zadania
z pozyskiwanych funduszy europejskich, krajowych i innych, dotyczące rozwoju Gminy i na rzecz jej mieszkańców.

Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2018 r.    przeznaczonych  na realizację tego zadania wynosi 40.000 zł.

VII.          Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju oraz za granicą:

- wymiana  kulturalna, sportowa i turystyczna grup z organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Miastko, w tym w ramach partnerstwa miast – Periers, Tytuvenai, Bad Fallingbostel, Sopot.

Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2018 r.    przeznaczonych  na realizację tego zadania wynosi 10.000 zł.

VIII.       Wspieranie działań prozdrowotnych mieszkańców Gminy Miastko:

- wdrażanie programów zdrowotnych zajmujących się poprawa leczenia osób dotkniętych schorzeniami związanymi  w sposób pośredni i bezpośredni z negatywnymi skutkami rozwoju cywilizacji( np. cukrzyca, nadwaga, i inne),

- wdrażanie nowych metod terapii, prowadzenie akcji profilaktyczno- edukacyjnych.

 Wysokość środków finansowych ujętych w projekcie budżetu gminy na 2018 r.    przeznaczonych  na realizację tego zadania wynosi 5.000 zł.

Gmina Miastko zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotacje może ulec  zmianie.

Oferty należy składać do  22 grudnia 2017 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku: ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej i opisanej kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2018 roku w zakresie …...... ” wraz z nazwą
i adresem oferenta.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu (nie data stempla pocztowego).

UWAGA: Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące w/w konkursu  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.miastko.pl oraz dostępne są                  w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu (pokój nr 25),  tel. 059 857 07 22,  e-mail: promocja@um.miastko.pl

 

Załączniki do pobrania:
Zarządzenie burmistrza
Treść ogłoszenia
Formularz oferty
Zaktualizowany kosztorys oraz harmonogram zadania
Sprawozdanie z wykonania zadania