Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Armii Krajowej w Miastku 2017-12-15 08:19:47        

Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko
Przedmiotem przetargu są niezabudowane działki gruntowe,  położone w centrum miasta przy ul. Armii Krajowej w obrębie 83/5 m. Miastko oznaczone następującymi numerami ewidencyjnymi:
- 262  o powierzchni 284 m2 z ceną wywoławczą  42.000,00 złotych,
- 263  o powierzchni 240 m2 z ceną wywoławczą  35.000,00 złotych


Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz .U. Nr 177, poz. 1054 z 2011r.) zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.  
Teren, na którym położone są w/w działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego gminy Miastko, stanowi teren zabudowy usług skoncentrowanych, dopuszczalna zabudowa usługowo-mieszkaniowa.
Infrastruktura: działki mają możliwość podłączenia do sieci wodociągowej miejskiej i kanalizacyjnej, miejskiej sieci ciepłowniczej oraz energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestorów sieci na wniosek nabywcy.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SL1M/00003654/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i roszczeń osób  trzecich.
Gmina Miastko zastrzega sobie możliwość wykonania prawa odkupu nieruchomości
(art. 593-595 k.c.), na następujących zasadach:
1) W terminie 5 (słownie: pięciu) lat od dnia zawarcia niniejszej umowy Sprzedawcy – Gminie Miastko przysługuje prawo odkupu przedmiotu umowy za zwrotem ceny uiszczonej Sprzedawcy przez Kupującego w dacie zawarcia umowy sprzedaży i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów.
2) Oświadczenie Sprzedawcy – Gminy Miastko o skorzystaniu z prawa odkupu powinno być złożone na piśmie w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
3) Z chwilą wykonania prawa odkupu Kupujący jest obowiązany przenieść na Sprzedawcę – Gminę Miastko własność nieruchomości, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Wydanie Sprzedawcy – Gminie Miastko przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od złożenia Kupującemu oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu.
4) Kupującemu przysługuje w stosunku do Sprzedawcy zwrot nakładów, przy czym zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy.
5) Kupujący, oświadcza, iż co do obowiązku przeniesienia własności nieruchomości ….. (tu dokładne określenie nieruchomości) i wydania nieruchomości tu dokładne określenie nieruchomości) – tytułem wykonania prawa odkupu przez Sprzedającego poddaje się rygorowi egzekucji wprost z niniejszego Aktu w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.,  przy czym Sprzedający może wystąpić z wnioskiem o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności po upływie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Sprzedającego oświadczenia  o skorzystaniu z prawa odkupu. Warunkiem wystąpienia przez Sprzedającego o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności będzie wysłanie Kupującemu na adres korespondencyjny wynikający z umowy listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, oświadczenia Sprzedawcy – Gminy Miastko o skorzystaniu z prawa odkupu na piśmie w formie aktu notarialnego wraz z wezwaniem Kupującego do przeniesienia na Sprzedawcę własności nieruchomości i jej wydania Sprzedającemu. Ponadto Kupującego obciążać będą koszty czynności zmierzających do przeniesienia na Sprzedawcę własności nieruchomości i jej wydania Sprzedającemu, w przypadku braku zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości i jej niewydania w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia Kupującemu oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu.
6) Zastrzeżenie prawa odkupu na rzecz Gminy Miastko zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, będącej przedmiotem niniejszej umowy.”

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Miastku, pokój nr 6 o godz. 12.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości
10 % ceny wywoławczej  do dnia  5 stycznia 2018 roku, w kasie tut. urzędu , pokój nr 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP  Nr 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803  z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazaniem się dowodem wpłaty oraz dowodem tożsamości w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu  przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie 59-857-07-11