Kolejne dofinansowania dla Gminy Miastko 2017-12-15 10:07:59        

W poniedziałek 11 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego doszło do podpisana dwóch umow pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Gminą Miastko o dofinansowanie projektów pn: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury” i „Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy”. Oba te projekty są projektami partnerskimi i w obu Gmina Miastko pełni funkcję lidera przedsięwzięcia. Pierwszy projekt zostanie realizowany wspólnie z gminami: Przechlewo, Koczała i Rzeczenica, natomiast drugi z gminami: Kępice i Trzebielino oraz z Nadleśnictwem Warcino. Pomorskie Szlaki Kajakowe są strategicznym przedsięwzięciem Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego celem jest udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich szlaków wodnych. W ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” zrealizowana zostanie inwestycja pn. „Przystań kajakowa i pole biwakowe w Świeszynie nad Jeziorem Głębokim” jako przystanek początkowy na rzece Brdzie. W zakresie tej inwestycji mieścić się będzie: modernizacja pomostów do cumowania kajaków i łodzi, wykonanie utwardzonych miejsc parkingowych, dodatkowe zagospodarowanie plaży (ławki, ławostoły, stoły, kosze na śmieci), remont zaplecza hangaru dla ratowników i sprzętu pływającego, nawiezienie piasku w celu zagospodarowania miejsca wyjmowania kajaków. Wartość inwestycji to 2.701.845,66 zł, a dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 stanowić będzie 2.296.568,80 zł. W ramach drugiego projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy” planuje się realizację następujących zadań na rzece Studnicy: 1. miejsce początkowe spływów na rzece Studnicy, przy moście w pobliżu ulicy Fabrycznej w Miastku: przystań z pomostem, ciągi komunikacyjne, zatoka postojowa z parkingiem, ustawienie drobnych elementów małej architektury: 2 małe wiaty, suszarki na kajaki, ogrodzenie terenu, kosze na śmieci, tablice informacyjne, osłona przenośnego sanitariatu; 2. przenoska przez nieczynną byłą małą elektrownię wodną w Miastku, zagospodarowanie brzegów powyżej i poniżej przeszkody (wykonanie ciągów pieszych oraz schodów, ustawienie drobnych elementów małej architektury: ławostołu, kosza na śmieci, tabliczki oznakowania); 3. przenoska oraz pole biwakowe w Kawczynie (przystań z pomostem oraz urządzeniem brzegu, zatoka postojowa z parkingiem, ustawienie drobnych elementów małej architektury: wiaty, ławostoły, ogrodzenie terenu, palenisko, kosze na śmieci, suszarki do kajaków, tablice informacyjne, osłona przenośnego sanitariatu, zagospodarowanie brzegów powyżej i poniżej przeszkody, wykonanie ciągów pieszych oraz schodów, ustawienie drobnych elementów małej architektury: ławostołu, kosza na śmieci, tabliczki oznakowania); 4. przenoska przez małą elektrownię wodną w miejscowości Kawczyn (zagospodarowanie brzegów powyżej i poniżej przeszkody, wykonanie ciągów pieszych oraz schodów, ustawienie drobnych elementów małej architektury: ławostołu, kosza na śmieci, tabliczki oznakowania). Wartość tego projektu szacuje się na kwotę 2.496.719,06 zł, z czego dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wynosić będzie 2.122.211,19 zł. U pozostałych partnerów w obu projektach, realizowane będą zadania o podobnym charakterze. Przewiduje się że zakończanie realizacji projektów nastąpi w 2020 roku wspólną kampanią promocyjną dla całego przedsięwzięcia strategicznego.