II Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia Nasza Mała Ojczyzna 2018-01-02 10:30:16        

Zamawiający Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” Węgorzynko 19B 77-200 Miastko NIP 8421771590 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzynko” w ramach realizacji operacji z zakresu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz umową o przyznaniu pomocy nr 00201-6935 UM1110371/16 z dnia 21 sierpnia 2017 r.


Ogłoszenie zamieszczone jest także na stronie internetowej Portalu Ogłoszeń ARiMR – http://www.portalogloszen.armir.gov.pl, zgodnie z zachowaniem zasad dla zapytania ofertowego w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań, na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562 z późn.. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017, poz. 106).

Załączniki do pobrania