Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2018-03-12 09:12:53        

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka gruntu, oznaczona numerem 838, o powierzchni 0,2726 ha, położona w obrębie Pasieka, gm. Miastko. Dla obszaru, na którym położona jest działka brak  jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i w niewielkiej części na cele drogowe. Działka położona jest na terenie planowanego osiedla domów jednorodzinnych, przy drodze krajowej nr 20.  Ma możliwość podłączenia  do sieci wodociągowej miejskiej  i kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestora sieci na wniosek nabywcy. Dojazd do działki drogą gruntową (ulica Jodłowa). Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  księga wieczysta nr SL1M/00003717/4.


CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCIP: 127 000,00  zł.

Przetarg odbędzie się w dniu    16 kwietnia  2018r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 17) o godz. 12.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej  tj. 12.700,00 zł.  do  dnia 13 kwietnia 2018r.  włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w PKO BP 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803  z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
- dokument tożsamości,
- pełnomocnicy -  pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Nieruchomość sprzedawana jest  na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt nabywcy.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w  Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,  w  pokoju nr 12  lub telefonicznie pod nr tel. 59 857 07 12.

» załącznik do ogłoszenia «