Wykaz ofert jakie wpłyneły do zapytania - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzynko 2018-04-12 12:55:25        

Wykaz ofert które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na:
a) warunki udziału w tym postępowaniu
b) Kryteria oceny ofert 

OFERTA NR 1:
Usługi Remontowo Budowlane
Józef Kapiszka
ul. Jodłowa 20,
77-200 Pasieka
Data wpłynięcia oferty:  16.03.2018 r.
Warunki udziału w tym postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą złożył formularz ofertowy wg wzoru określonego w zapytaniu ofertowym, który w swojej treści zawiera oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu tj. że: posiada wiedzę  i doświadczenie, dysponuje  odpowiednim potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, oraz znajduje  się   w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia z należytą starannością zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  i wymogami wynikającymi z treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
Kryteria oceny oferty:
- cena oferty netto: 290 549,15 zł;
- okres gwarancji: 24 miesiące. 


OFERTA NR 2:
„ATLANT” sp. z o.o.
ul. Koperkowa 2
81-589 Gdynia
Data wpłynięcia oferty:  16.03.2018 r.
Warunki udziału w tym postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą złożył formularz ofertowy wg wzoru określonego w zapytaniu ofertowym, który w swojej treści zawiera oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu tj. że: posiada wiedzę  i doświadczenie, dysponuje  odpowiednim potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, oraz znajduje  się   w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia z należytą starannością zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  i wymogami wynikającymi z treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
Kryteria oceny oferty:
- cena oferty netto: 289 770,00 zł;
- okres gwarancji: 60 miesięcy.