Dofinansowanie na rozbudowę sieci ciepłowniczej 2019-01-24 08:20:22        

Gmina Miastko otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - www.wfosigw.gda.pl w formie pożyczki na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku”.
Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi: 2.500.000,00 zł przy całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych projektu wynoszącej 3.417.003,00 zł.
Zadanie polega na wykonaniu sieci ciepłowniczej do obiektów Szpitala Miejskiego w Miastku oraz do obiektów poprzemysłowych na ul. Stolarskiej 7 w Miastku. Długość sieci ciepłowniczej w Miastku po zrealizowaniu zadania wyniesie 9566,7 m (powstanie 1891,2 m nowej sieci). Wykonanie sieci ciepłowniczej objętej przedmiotowym zadaniem umożliwi w późniejszym okresie podłączenie kolejnych terenów miasta do sieci ciepłowniczej, w tym budynków mieszkalnych.
Zakłada się, że po zrealizowaniu inwestycji nastąpi spadek emisji zanieczyszczeń i pyłów w Miastku. Będzie to skutkowało także ograniczeniem poziomu niskiej emisji w gminie Miastko, która jest zagrożona tym zjawiskiem, z uwagi na specyficzne położenie geograficzne (w dolinie rzeki Studnicy).
W dalszym etapie, podłączenie budynków mieszkalnych oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej do nowych odcinków sieci ciepłowniczej, które do tej pory wykorzystywały paliwo stałe sprawi, iż moc centralnego źródła ciepła będzie znacznie mniejsza niż suma mocy kotłów indywidualnych.
Realizacja przedsięwzięcia w zakresie uciepłownienia miasta pozwoli na osiągnięcie celów i rezultatów ekologicznych w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do powietrza, ekonomicznych, tj. zmniejszenie kosztów jednostkowych dostarczania energii cieplnej i minimalizację kosztów ciepła dla odbiorców, jak również pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych technologii w zakresie ciepłownictwa, co z kolei powinno się przyczynić do poprawy jakości gospodarki energetycznej Gminy Miastko.