Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2019-02-04 09:36:26        

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z dwóch działek oznaczonych numerami 552 i 553 o łącznej powierzchni 0,1119 ha, położona w obrębie Pasieka, gm. Miastko. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak  jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość położona jest na terenie planowanego osiedla domów jednorodzinnych. Posiada możliwość podłączenia  do sieci wodociągowej miejskiej  i kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestora sieci na wniosek nabywcy. Dojazd do działki drogą gruntową (ulica Jodłowa). Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  księga wieczysta nr SL1M/00003717/4.

Cena wywyławcza: 51.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu    12 marca  2019r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 17) o godz. 12.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej  tj. 5.100,00 zł.  do  dnia 8 marca 2019r.  włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w PKO BP 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803  z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
- dokument tożsamości,
- pełnomocnicy –  pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
- osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w  Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,  w  pokoju nr 12  lub telefonicznie pod nr tel. 59 857 0712.