USUWANIE AZBESTU – NABÓR WNIOSKÓW DO KONKURSU EDYCJA 2019 2019-07-11 12:03:19        

Gmina Miastko zamierza przystąpić do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019).


Udział w konkursie daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu, polegających na:

 • demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych lub
 • wyłącznie transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych zdemontowanych w latach poprzednich i przygotowanych do transportu.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej - właściciele nieruchomość zlokalizowanych na terenie Gminy Miastko.
Dofinansowanie nie dotyczy zakupu i montażu nowych pokryć dachowych!

 1. Dofinansowanie w formie dotacji udzielane jest do kosztów kwalifikowanych stanowiących wydatki na realizację zadań bieżących jst.
 2. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019 lub 2020 roku, pod warunkiem że realizacja zadania nastąpi nie wcześniej niż  po podpisaniu umowy.
 3. Dofinansowanie zadania w formie dotacji wynosi odpowiednio:
  1) dla zadań polegających łącznie na : demontażu, zbieraniu, transporcie i  unieszkodliwieniu  azbestu
         a) ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Gdańsku do 100% kosztów kwalifikowalnych,   jednak nie więcej niż 600 zł/Mg;

b) ze środków pochodzących z budżetu Gminy Miastko do 85% kosztów kwalifikowalnychdla pozostałej różnicy poniesionych kosztów a uzyskanej dotacji ze środków WFOŚiGW
( w przypadkubraku wystąpienia różnicy, dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miastko nie udziela się, jednak nie więcej niż 4.000,00zł);

2) dla zadań polegających łącznie na: transporcie i unieszkodliwianiu azbestu
a) ze środków pochodzących z WFOŚiGW w Gdańsku do 100% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 300 zł/Mg;

b) ze środków pochodzących z budżetu Gminy Miastko do 85% kosztów kwalifikowalnychdla pozostałej różnicy poniesionych kosztów a uzyskanej dotacji ze środków WFOŚiGW
( w przypadkubraku wystąpienia różnicy, dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miastko nie udziela się, jednak nie więcej niż 4.000,00zł);

 Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu powinny złożyć wniosek, w terminie od 11-07-2019 do 26-07-2019 r. (liczy się data wpływu wniosku do urzędu).

Do wniosku należy załączyć:

 1. Dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, przedstawiającą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) - min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz z elewacją obiektu. Zdjęcia należy opisać adresem obiektu. 
 2. Informację o wyrobach zawierających azbest.
 3. Wypełnioną i podpisaną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – oceną należy załączyć osobno dla każdego obiektu.
 4. Oświadczenie, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej.
 5. Dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu
  lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego.
 6. Kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.
 7. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania (oryginał do wglądu).

Na podstawie dostarczonych  kompletnych wniosków  przygotowany zostanie wniosek

o dofinansowanie zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Termin realizacji zadania  w zakresie demontażu i odbioru wyrobów azbestowych realizowany będzie w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy jednak nie później jak do listopada 2020r.

Dla ogłoszonego zadania stosuje się odpowiednio:
1. Regulamin i informacje o konkursie WFOŚiGW w Gdańsku (edycja 2019) dostępne są na stronie internetowej pod wskazanym adresem:
https://wfos.gdansk.pl/konkurs-dotyczacy-usuwania-azbestu-ogloszony

2. Regulamin   udzielania dotacji celowej osobom fizycznym części kosztów związanych
z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 maja 2017 :

http://bip.miastko.pl/dokumenty/5541

Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku (pokój nr 15).