Zagrożenie wystąpienia suszy 2019-08-08 13:29:44        

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej w 8 raporcie (1.VI – 31.VII), na terenie Gminy Miastko stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy w następujących  uprawach: zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe i rośliny strączkowe.


W związku z powyższym w dniu 31.07.2019r. Burmistrz Miastka wystąpiła do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o powołanie komisji do szacowania strat w uprawach rolnych.

Jednocześnie informuje, o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód  w uprawach rolnych na terenie Gminy Miastko.

Wnioski o szacowanie szkód można składać w terminie do 21 sierpnia 2019r. do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku (pokój nr 14), w Biurze Obsługi Interesanta  wyłącznie na druku wniosku o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wnioski o szacowanie szkód pobrać można również ze strony internetowej bip.miastko.pl    w zakładce ochrona środowiska/susza/.

Do wniosku producent rolny powinien dołączyć kserokopię aktualnego wniosku   o płatności bezpośrednie w celu potwierdzenia informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Należy zaznaczyć, iż uprawy dotknięte klęską suszy nie mogą być skoszone  do momentu oszacowania przez komisję szkód.

Procedura szacowania strat odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi  w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w zakładce: Urząd/Wydziały/Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

http://www.susza.iung.pulawy.pl/