Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 2019-09-10 07:34:58        

W dniu 23 września 2019 r. o godz. 16:00 w Centrum Informacji Turystycznej zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi. W programie spotkania przewiduje się omówienie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 oraz zasady powoływania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych.

BURMISTRZ MIASTKA zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miastko do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2020” .

Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy organów Gminy   z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu Gminy Miastko. Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego w 2020 roku.  

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy składać do dnia 27 września 2019 roku w formie pisemnej na adres:
Urząd Miejski w Miastku - Wydział Promocji, Kultury i Sportu,
ul. Grunwaldzka 1, 77 – 200 Miastko
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@um.miastko.pl podając datę i dane podmiotu zgłaszającego (nazwę organizacji, adres siedziby, telefon, e-mail, imię i nazwisko przedstawiciela).

Dużym udogodnieniem będzie jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu z podaniem strony i/lub obszaru współpracy,
- sugerowana zmiana lub uzupełnienie (konkretny sugerowany zapis),
- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.


Załączniki:

  1. Program na 2019r.
  2. Wzór Oferty
  3. Umowa
  4. Sprawozdanie