Fascynujący świat przyrody 2015-04-16 09:49:59        

Oddział dla Dzieci w Bibliotece Publicznej w Miastku zaprasza do udziału w konkursie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat z terenu miasta i gminy Miastko. Uczestnik konkursu musi zaprezentować jeden wiersz lub fragment prozy związany z tematyką konkursu. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt), jeśli służą one twórczej interpretacji. Prezentacja przygotowanych utworów odbędzie się dnia 27 maja 2015 r. o godz.: 10:00 w Bibliotece Publicznej. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do dnia 22 maja 2015 r. na adres: a. Biblioteka Publiczna w Miastku Oddział dla Dzieci ul. Dworcowa 29, 77-200 Miastko.
Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. Opiekun uczestników konkursu dostarcza komisji teksty wierszy lub prozy. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać: dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny. Konkurs organizowany jest w kategoriach wiekowych: Kategoria I: 6 – 8 lat Kategoria II: 9 – 11 lat Kategoria III: 12 – 15 lat Kategoria IV: 16 – 19 lat Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy i podziękowania.