Przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonej w Miastku przy ulicy Jaśminowej 2015-04-22 11:12:40        

Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Jaśminowej. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 83/2 m. Miastko, oznaczona numerem geodezyjnym

535 o powierzchni  1539m2 z ceną wywoławczą -   38.000,00 zł

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz .U. Nr 177, poz. 1054 z 2011r.) zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.  

Działka położona jest przy ulicy Jaśminowej, graniczy z nowo projektowaną ulicą ((aktualnie drogą o nawierzchni betonowej). Teren działki pochyły  zbliżony kształtem do  trapezu, porośnięty   chwastami.  Uzbrojona jest w wodę i kanalizację ( rurociąg w pasie drogi), natomiast doprowadzenie energii do  w/w działki wymaga uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych Energii – Operator SA.

Na w/w działce posadowiony jest słup energetyczny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego gminy Miastko w/w nieruchomość  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SL1M/00003953/0 prowadzona przez

Sąd Rejonowy w Słupsku, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Miastku. Nieruchomości wolne są od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja  2015r. w Urzędzie Miejskim w Miastku

( pokój nr 12 ) o godz 12.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej  do dnia  22 maja 2015 roku, w kasie tut. urzędu , pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w BGŻ S.A 

Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty oraz dowodem tożsamości w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości plus należny podatek VAT od tej ceny  przed zawarciem aktu notarialnego.

 Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, Tel. 0-59 857- 0711