Przetarg na sprzedaż nieruchomości 2015-05-06 09:51:11        

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Słosinko, gm. Miastko, oznaczona numerem geodezyjnym 219 o powierzchni 0,10 ha. Dla terenu brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zagospodarowania terenu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko wskazuje działkę jako teren usług podstawowych. Działka według operatu ewidencji gruntów i budynków stanowi Bp (zurbanizowany teren niezabudowany).  Istnieje możliwość doprowadzenia energii elektrycznej  na warunkach ustalonych przez gestora sieci na wniosek nabywcy. Na działce znajdowały się zbiorniki Imhoffa, które zostały wyłączone z użytkowania i zlikwidowane. Dojazd do działki drogą gruntową .Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00004567/4.
CENA WYWOŁAWCZA – 12.290,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu    12 czerwca 2015r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 11 .00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej  do  dnia  5 czerwca 2015r. włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 06.03.2015r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela  Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku,    pokój nr 12  lub telefonicznie, tel. 857- 07 - 12.