Przetarg na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Miastko 2015-06-03 09:28:25        

Przedmiotem przetargu jest działka gruntu oznaczona numerem 69/1 o powierzchni 11,23 ha, położona w obrębie Wałdowo, gm. Miastko. Na działkę składają się grunty orne oraz nieużytki (rola kl. IVa – 1,15 ha, rola kl. IVb – 0,59 ha, rola kl.V – 7,63 ha, rola kl. VI – 1,40 ha, nieużytki – 0,46 ha).

Dla terenu brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko teren przeznaczony jest na cele rolne.

Nieruchomość wydzierżawiona zostanie na okres od 01.08.2015r. do 30.09.2017r. z przeznaczeniem gruntu na cele upraw rolnych.

Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat czynszu oraz ponoszenia opłat podatku rolnego.

Cena wywoławcza - 0,55 zł/ar rolny

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2015r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 10) o godz. 11 .00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 26,78 zł. do dnia 6 lipca 2015r. włącznie, w kasie tut. urzędu, pokój nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uzyskana w przetargu wysokość czynszu dzierżawy jest ostateczna.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 059-857-07-12.