Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 2015-06-12 12:20:03        

W związku z pismem Sądu Okręgowego w Słupsku dotyczącego wyboru ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku. Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w Urzędzie Miejskim w Miastku.
Nabór kandydatów na ławników sądowych będzie prowadzony do dnia 30 czerwca 2015 r.
Informacje, dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1 (pok. nr 28) oraz pod numerem telefonu: 59 857 07 00.  Informacji udziela Jan Gajo Sekretarz Miastka.
W dniu 31 grudnia 2015 r. upływa czteroletnia kadencja ławników sądowych. W związku z tym, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Słupsku zwrócił się Rady Miejskiej o dokonanie wyboru 5 ławników sądowych do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku.
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.).
1.    Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość praw pracowniczych.
2.    Kto nie może być ławnikiem?
Ławnikami nie mogą być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie
3.    Kto może dokonywać zgłoszenia kandydata na ławnika?
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Miastku:
1)    prezesi właściwych sądów;
2)    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3)    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie Gminy Miastko.
4.    Wymagane dokumenty.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa
w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika);
5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli, jest pierwsza osoba umieszczona na liście, o której mowa w ust. 4 pkt 6.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji, ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego oraz listy osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego można pobrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, w godz. od 715 do 1515 lub na stronie internetowej www.bip.miastko.pl
Stosowne dokumenty, dotyczące wyboru ławników należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, w godzinach pracy urzędu, do dnia 30 czerwca 2015 r.