14 sierpnia 2015 przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2015-07-08 07:27:55        

Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczomny przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej  w  Miastku  przy  ul. Podlaskiej, w  obrębie  83/1 m. Miastko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 122/1 i 123/1 o łącznej powierzchni  2488 m2.
Dla  nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SL1M/00004344/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miastku.
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. użytkowej 70,91 m2 oraz dwoma budynkami magazynowymi o pow. użytkowej 105 i 206 m2.
Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium wskazuje przeznaczenie w/w działek jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości - 160.000,00 złotych
Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  14 sierpnia 2015 roku  o  godz. 12.00
w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w  Miastku  ul. Grunwaldzka  1, pokój  nr 12.
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości  10 %  ceny  wywoławczej  w gotówce w kasie tut. urzędu, pokój nr 3 lub na konto Urzędu  Miejskiego Miastko BGŻ S.A.  Nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770,  najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2015r. włącznie i okazania dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego przed otwarciem przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto urzędu.
Osobie, która przetarg wygrała wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
W  przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni  niebyłym.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
I nieograniczony przetarg ustny na przedmiotową nieruchomość odbył się 26 czerwca 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość można oglądać w dniach od 03 do 10 sierpnia 2015 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w porozumieniu  z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 12.
Szczegółowych  informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział  Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 59-857-07-11.