Komunikat w sprawie utworzenia spółki 2015-07-08 10:07:28        

W budynku Centrum Informacji Turystycznej odbyło się spotkanie z cyklu spotkań poświęconych przygotowaniu i wdrożeniu w życie idei samowystarczalności energetycznej Gminy Miastko. Działania te rozpoczęły się od chwili powstania Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego i przeprowadzenia MTG wspólnie z Gminą Miastko projektu budowy instalacji solarnych w budynkach mieszkańców gminy. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miastka Roman Ramion który od początku uczestniczy w budowaniu programów związanych z OZE. Zdobyte przez te lata doświadczenie obu partnerów spowodowało, że Gmina Miastko przyjęła w drodze uchwały Rady Miejskiej plan budowy Gminnego Centrum Zarzadzania Energią. Plan ten zakłada kompleksowe rozwiązania w kilku segmentach. Jednym z idei planu jest zaangażowanie do jego budowy jak największej rzeszy lokalnych podmiotów i osób fizycznych. Wychodząc temu naprzeciw 2 lipca 2015 r. powołana została do życia Energia Odnawialna Spółka z o.o. z siedziba w Miastku. Udziałowcami spółki są dwadzieścia cztery osoby fizyczne, głównie znani miasteccy przedsiębiorcy i jeden z czołowych polskich producentów sprzętu OZE. Udziałowcy objęli po cztery udziału w równej wysokości. W trakcie pierwszego Zgromadzenia Wspólników wybrano Zarząd Spółki w skład którego weszli Aleksander Szopa prezes, Iwona Szuta wiceprezes ds. technicznych, Tomasz Borowski wiceprezes ds. administracyjnych. Przedmiotem działalności nowo powołanej spółki jest miedzy innymi wytwarzanie energii elektrycznej jej przesyłanie i dystrybucja, przygotowywania terenów pod budowę i budowa instalacji OZE. Zarząd spółki od chwili jej powstania obok obowiązkowych czynności rejestrowych, podjął decyzję o przystąpieniu do działania. W krótkim czasie zapadnie decyzja o wyborze wykonawcy dokumentacji technicznej na realizacje obiektu farmy fotowoltaicznej o mocy 1 megawata. Taka farma powstanie w gminie Miastko. Trwają rozmowy i badania o najkorzystniejszym terenie pod tego rodzaju inwestycje. Analizowane są również możliwości sfinansowania tego zadania oraz form organizacyjnych. Wolą inicjatorów powstania spółki jest szerokorozumiane uspołecznianie własności źródeł energii. Mamy nadzieje, że już niedługo zrealizujemy pomysł na to aby każdy mieszkaniec Gminy Miastko mógł mieć swój udział w korzyściach płynących z OZE w takim zakresie w jakim zapragnie i na jaki będzie go stać. Chcemy również współtworzyć unikatowy w skali kraju system niezależności energetycznej gminy z korzyścią dla nas ludzi i środowiska. Ważnym aspektem projektu jest tez to, że naszym zdaniem jego pełna realizacja przyczyni się do rozwoju gospodarczego naszego regionu i zachęci inwestorów do inwestowania w ekologicznej gminie.