Wyprawka szkolna w 2015 2015-08-25 09:29:10        

W 2015r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w:
- klasach III szkoły podstawowej,
- klasach IV technikum.
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, objęto także uczniów:
- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, II i IV, gimnazjów – z wyjątkiem klasy I,  szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów – z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego
w 2015r. dla uczniów wszystkich klas objętych programem utrzymano jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. 574 złotych netto na osobę w rodzinie.

Wysokość pomocy w ramach programu
Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – "Wyprawka szkolna" wynosi:
do 225 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
do 445 zł - dla ucznia klasy IV technikum.
Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, jest uzależniona od:
- typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności, podręczników, z których uczeń będzie korzystał.
Wysokości pomocy dla tej grupy uczniów określa § 3 rozporządzenia, szczegółowe informacje są również zawarte na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/wyprawka-szkolna-2015a.pdf

Ponadto  pomoc  w formie zakupu podręczników może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (przekraczających 574 zł netto na osobę) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Pomoc jest udzielana na wniosek: rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
- zaświadczenie dla osób zatrudnionych wystawione przez zakład pracy;
- zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym 2013 – poprzedzający okres zasiłkowy;
- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury;
- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym 2013, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne;
- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym – 2013, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;
- zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym – 2013;
- kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie;

W przypadku bezrobocia zaświadczenie z PUP  lub bieżącą kartę rejestracyjną;

Wuzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia 0 wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie albo decyzja o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

Wprzypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia spoza kryterium dochodowego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Ostateczny termin złożenia wniosku upływa dnia 7 września 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016