Porozumienia dla rozwoju sportu 2015-08-31 14:28:15        

W miasteckim ratuszu zostały podpisane porozumienia zawarte pomiędzy Gminą Miastko a Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz klubami sportowymi - "Start" Miastko i UKS "Morena". Gminę reprezentował burmistrz Roman Ramion, Gimnazjum - dyrektor Kazimierz Kowalewski, zarząd klubu "Start" - prezes Jan Ponulak, a UKS "Morena" - prezes klubu Jarosław Kiel. Porozumienia zawarto na kanwie utworzenia w miasteckim Gimnazjum klas mistrzostwa sportowego w dziedzinach - piłki nożnej i siatkowej. W ramach zawartych umów Gmina Miastko zobowiązała się do sprawowania patronatu oraz wsparcia organizacyjnego i finansowego w realizacji projektu klas mistrzostwa sportowego. Z kolei Gimnazjum zobowiązało się do utworzenia klas mistrzostwa sportowego o profilu - piłki nożnej i siatkowej. Kluby zobowiązały się do współudziału i pomocy w organizacji ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i miejskich turniejów piłki nożnej. Strony porozumienia zobowiązały się do ścisłej współpracy nad propagowaniem i rozwojem piłki nożnej i siatkowej w Miastku.