Goście z Litwy w Miastku 2015-09-01 09:49:07        

W miniony weekend gościli w Miastku przedstawiciele samorządowców z miasta partnerskiego Tytuvenai na Litwie. Ośmioosobową delegacją kierował Romas Čerkauskas  - starosta Tytuvenai. W miniony piątek Litwini zwiedzili miastecki zakład DAJAR, a także kąpielisko nad Lednikiem. Następnie w Centrum Informacji Turystycznej wzięli udział w konferencji poświęconej współpracy polsko-litewskiej i możliwościom jej dalszego rozwoju. W spotkaniu poza Litwinami i miasteckimi samorządowcami uczestniczyli szefowie Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego - prezes Andrzej Twardowski i członek zarządu Witold Paukszto. Konrad Remelski, naczelnik wydziału promocji, kultury i sportu przedstawił zebranym chronologię współpracy pomiędzy Miastkiem a Tytuvenai.

         Współpraca z Tytuvėnai została nawiązana dzięki państwu Angeli i Ryszardowi Staszkiewiczom, którzy pomogli najpierw dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącemu Bogusławowi Szkwarkowi w znalezieniu partnera dla miasteckiej szkoły na Litwie, a potem dla Gminy Miastko. W czerwcu 2009 roku gościła tam 8-osobowa delegacja władz gminy i przedstawicieli Liceum w Miastku. W trakcie jednodobowej wizyty zostały nawiązane pierwsze kontakty. Władze gminy zaprosiły Litwinów z rewizytą do Miastka.

         27 listopada 2009 roku starosta gminy Tytuvenai Romas Čerkauskas, burmistrz Miastka Roman Ramion i przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Zabrocki podpisali w miasteckim ratuszu umowę o partnerstwie, w której obie strony zobowiązały się do utrzymywania i rozwoju długotrwałych związków partnerskich w następujących dziedzinach:
- wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie samorządności lokalnej,
- współpracy kulturalno-oświatowej,
- współpracy w zakresie rozwoju sportu i kultury fizycznej,
- współorganizacji dużych imprez sportowych,
- wzajemnej promocji ofert turystycznych i inwestycyjnych obydwu gmin,
- współpracy gospodarczej pomiędzy firmami oraz związkami gospodarczymi z terenu obydwu gmin.
Osiągnięciu tych celów mają służyć przede wszystkim podróże informacyjne, wzajemne odwiedziny i wymiana między możliwie jak najszerszymi kręgami społecznymi jak również organizacjami, szkołami i instytucjami obydwu gmin.

od daty podpisania umowy partnerskiej delegacje samorządowców Miastka i Tytuvenai co roku odwiedzają się wzajemnie. Delegacja z Miastka uczestniczy w Święcie Powiatu w Kelme, a goście z Litwy - w obchodach Dni Miastka, dożynkach gminnych czy innych uroczystościach.

         Początek dobrej współpracy w dziedzinie kulturalno-oświatowej dało już miasteckie Liceum Ogólnokształcące. We wrześniu 2009 roku gościła w Tytuvėnai prawie 20-osobowa grupa uczniów, którzy wspólnie z młodymi Litwinami realizowali projekt “Teatr dwóch narodów”.

         We wrześniu 2010 r. miasteccy licealiści znowu gościli w Tytuvėnai realizując z tamtejszą młodzieżą wspólny projekt “Bitwa pod Grunwaldem – polskie i litewskie spojrzenie”.

 

         W lipcu 2011 roku z trzydniową wizyta w Miastku przebywała ośmioosobowa delegacja z Tyuvenai. Wraz z grupą skautów z Bad Fallingbostel uczestniczyli w spotkaniu z władzami gminy, gdzie wręczyli gospodarzom tradycyjny bochen chleba. W zamian otrzymali miastecką flagę. Zwiedzili też park miejski i uczestniczyli w uroczystym otwarciu centrum Informacji Turystycznej.

         We wrześniu 2011 roku do Miastka na zaproszenie
dyrekcji i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących przyjechała kilkunastosobowa grupa młodych Litwinów z tamtejszego Gimnazjum, którzy wraz z uczniami z Bad Fallingbostel uczestniczyli w realizacji wspólnego projektu “Teatr i wolontariat bez granic" w ramach programu "Młodzież w działaniu". W Centrum Informacji Turystycznej odbyły się warsztaty językowe, w trakcie których uczniowie z trzech szkół opracowali mini słowniki: polsko-litewski, polsko-niemiecki i litewsko-niemiecki. Każda z grup przedstawiła też prezentację pod hasłem "Dzieje i kultura naszego regionu". Młodzież wzięła także udział w debacie międzynarodowej pt. "Patrzmy w przyszłość - przeszłość zostawmy historykom". Uczniowie przygotowali także spektakl zatytułowany "W nasze szkole fajnie jest". W programie pobytu Niemców i Litwinów w Miastku był też udział wspólnie z młodzieżą z Liceum w przygotowaniu paczek do Afryki.

W końcu maja 2012 roku z kilkudniową wizyta przebywała siedmioosobowa delegacja samorządowców miasteckich z burmistrzem Romanem Ramionem i przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Borowskim na czele. W trakcie uroczystego spotkania u mera, a potem w kościele burmistrz ogłosił, że samorząd Miastka w związku z olbrzymią tragedią, jaka dotknęła Klasztor w Tytuvenai, podjął decyzje o wyasygnowaniu kwoty 4 tysięcy złotych z własnego budżetu na częściowe pokrycie kosztów odbudowy świątyni po pożarze. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to kropla w morzu waszych potrzeb, ale prosimy o potraktowanie naszej decyzji jako gestu solidarności z naszymi przyjaciółmi w Tytuvenai, którzy ponieśli tak dotkliwą stratę - powiedział burmistrz. Dodatkowo uczestnicy wyjazdu oraz pozostali członkowie Komitetu  Partnerstwa Miast, a także pielgrzymi z kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Miastku, którzy rok wcześniej odwiedzili Tytuvenai, przekazali miejscowemu księdzu proboszczowi 1.200 złotych zebranych przez siebie. Spotkało się to z dużym uznaniem ze strony władz powiatu Kelme, Tytuvenai i tamtejszych wiernych.

W sierpniu 2012 roku przez kilka dni przebywała w Miastku ośmioosobowa delegacja samorządowców litewskich. Goście zwiedzili Słupsk, gdzie byli gośćmi wiceprezydenta Słupska. W Miastku złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Narodu Polskiego i uczestniczyli w otwarciu wystawy "Litwa bliżej nas" i prezentacji filmu o Tytuvenai.

W czerwcu 2013 roku na Litwie przebywała delegacja z Miastka. Samorządowcy wzięli udział w tradycyjnym Święcie Powiatu w Kelme. W trakcie rozmów ze starostą Tytuvenai Romasem Cerkauskasem, a także przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania w Kelme ustalono, że 15 i 16 czerwca gościć będzie w Miastku prawie 40-osobowa grupa Litwinów, działaczy LGD. Gości z Litwy przyjęliśmy w Centrum Informacji Turystycznej, prezentując filmy promocyjne o gminie. Litwinom pokazaliśmy efekty naszych działań, m.in. powstałe w ramach programu Leader place zabaw w Wołczy Małej, Bobięcinie i Dretyniu. Goście z Litwy wzięli też udział w festynie zorganizowanym przez Nadleśnictwo Dretyń, gdzie tańcem i śpiewem rozbawiali publiczność. Litwini odwiedzili także Trzebielino, gdzie wzięli udział w koncercie w sali widowiskowej przy Bibliotece Gminnej.

W czerwcu 2014 roku przez kilka dni w Tytuvenai gościli miastczanie. Wzięli udział w Święcie Powiatu Kelme, gdzie spotkali się z delegacjami Węgier, Austrii, Niemiec i polskiego Biłgoraja. Jednym z głównych punktów pobytu na Litwie było podpisanie przez dyrektora Kazimierza Kowalewskiego umowy o współpracy w dziedzinie edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej pomiędzy gimnazjami w Miastku i Tytuvenai. Umowę ze strony litewskiej podpisywała Irma Stankuviene - dyrektor Gimnazjum. Umowa przewidywała następujące formy współpracy: wzajemne odwiedziny w szkołach zespołów nauczycielskich, wymianę grup uczniowskich, utrzymanie więzi korespondencyjnej oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć eksponujących dorobek szkół.

W październiku 2014 roku w Centrum Informacji Turystycznej odbyła się konferencja poświecona możliwościom nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami rejonu Kelme i partnerskiej gminy Tytuvenai a przedsiębiorcami z gminy Miastko. W konferencji uczestniczyli miasteccy przedsiębiorcy i handlowcy, w tym zrzeszeni w Miasteckim Towarzystwie Gospodarczym. W swym wystąpieniu Roman Ramion przedstawił informacje z pięcioletniej współpracy pomiędzy Miastkiem a Tytuvenai, a także zachęcił do podjęcia wspólnych polsko-litewskich działań gospodarczych. Glos zabrał też starosta Romas Cerkauskas oraz biznesmen Vytautas Sirusas, który w imieniu swej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców omówił możliwości nawiązania współpracy z miastczanami. Przedsiębiorcy wymienili się danymi adresowymi i wręczyli materiały promocyjne dotyczące działalności swych firm.

Na przełomie września i października 2014 roku przebywali w Miastku uczniowie z Gimnazjum w Tytuvenai, którzy wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku realizowali projekt pod nazwą "Wolność jest siłą". W jego ramach m.in. tworzyli słowniki polsko-litewskie, przygotowywali charytatywny koncert słowno-muzyczny pn. "Wolność jest siłą", z którego dochód został przeznaczony na pomoc mieszkańcom Ukrainy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym. Ponadto obie grupy przygotowały i wysłały paczki z artykułami szkolnymi do Szkoły Średniej nr 38 we Lwowie. Odbyły się też warsztaty taneczne, wokalne i plastyczne oraz fotograficzne we współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury. Młodzież przygotowała wernisaż fotograficzny przedstawiający "Wolność".

W czerwcu 2015 roku samorządowcy Miastka przebywali w Tytuvenai . Pod wodzą burmistrza Romana Ramiona i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Basary samorządowcy Miastka uczestniczyli w święcie miasta, na którym spotkali sie m.in. z Jonasem Jagminasem - byłym wicepremierem Litwy, a także z posłami do Parlamenty Litwy. Uczestniczyli także w uroczystej mszy świętej z udziałem księdza biskupa z Poniewieża. W szkolnej bibliotece Gimnazjum w Tytuvenai dyrektor miasteckiej biblioteki Ewa Szyca przekazała uczniom dar w postaci albumów i książek wydanych w języku angielskim. W rozmowie z Irmą Stankuvene - dyrektorem Gimnazjum ustalono szczegóły przyjazdu młodzieży litewskiej we wrześniu do Miastka. Młodzi Litwini we wrześniu przyjadą do Miastka na zaproszenie uczniów tutejszego Gimnazjum i będą realizować wspólny projekt "Chroń środowisko - możesz więcej niż myślisz". Samorządowcy Miastka spotkali się także z biznesmenami rejonu Kelme, a także zostali przyjęci przez władze tamtejszego rejonu. Projekt jest już realizowany.
Uczestnikami projektu jest 32 – osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami ze szkół partnerskich: Gimnazjum im. Jana a Pawła II w Miastku oraz Tytuvenai Gimnazjum z Litwy. 
Celem projektu jest przeprowadzenie badań oceniających stan jakości wody na terenie naszych „małych ojczyzn” oraz zrealizowanie działań służących szeroko rozumianemu dialogowi międzykulturowemu. W trakcie realizacji niniejszego projektu młodzież dwóch krajów wykorzysta swoje zdolności badawcze, artystyczne do przygotowania i zaprezentowania w środowisku miasteckim koncertu słowno-muzycznego. 
Na projekt pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ w wysokości prawie 10 tysięcy euro.

Kolejny projekt zatytułowany "Różnorodnością kulturową wzmacniamy zintegrowana Europę" w ramach programu "Europa dla Obywateli" jest już na ukończeniu. O szczegółach na ten temat poinformował na konferencji Bogusław Szkwarek, prezesa Miasteckiego Towarzystwa Oświatowego.

Łącznie w ciągu ponad sześciu lat współpracy Tytuvenai odwiedziło ok. 80 mieszkańców gminy Miastko, a drugie tyle przyjechało do Miastka. Zakładamy, że po zaakceptowaniu naszego wniosku przez urzędników z Brukseli liczba ta zwiększy się o kolejne kilkadziesiąt osób.

O rozwijanie różnych form współpracy, w tym gospodarczej apelowała Irena Sirusiene, dyrektor w Starostwie Powiatowym w Kelme, a także starosta Romas Cerkauskas i burmistrz Miastka Roman Ramion. Następnie goście i władze gminy Miastko dokonały uroczystego odsłonięcia "Ściany partnerstwa" przy CIT, na której obok herbów i wizerunków miast partnerskich Miastka - Periers i Bad Fallingbostel, znalazł się herb Tytuvenai i wizerunek klasztoru w tym mieście.

W piątek jeszcze goście odwiedzili stanicę wędkarską koła PZW Karaś w Wołczy Wielkiej, a w sobotę uczestniczyli w programie przygotowanym przez władze Polanowa i Darłowa.  W niedzielę odwiedzili też Borne Sulinowo. Na zakończenie swego pobytu w Miastku Litwini zaprosili miastczan do swego nowego Centrum Pielgrzymkowego w Tytuvenai, a także do udziału w realizacji następnych wspólnych projektów. Kolejne wspólne działanie to przyjazd 09 września kilkunastosobowej grupy młodzieży Litewskiej do miasteckiego Gimnazjum i realizacja projektu "Chroń środowisko - możesz więcej niż myślisz". Projekt ten realizować będą 32 osoby (po 16 uczniów Z każdego z obydwu gimnazjów).