Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 24.10.2014 2014-10-21 10:17:36        

Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ulicy Podlaskiej, oznaczonej jako działki numer 122/1 i 123/1. o łącznej powierzchni  2488 m2. Dla  nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SL1M/00004344/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Miastku. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. użytkowej 70,91 m2 oraz dwoma budynkami magazynowymi o pow. użytkowej 105 i 206 m2. Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium wskazuje przeznaczenie w/w działek jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości  - 187.000,00 złotych

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz .U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. 
Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  21 listopada 2014 roku  o  godz. 12.00 w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego w  Miastku  ul. Grunwaldzka  1, pokój  nr 14. Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłata  wadium  w  wysokości  10 %  ceny  wywoławczej  w gotówce  w   kasie  tut. urzędu , pokój  nr 3  lub  na  konto  Urzędu  Miejskiego Miastko BGŻ S.A.  Nr 53 2030 0045 1110 0000 0262 0770,  najpóźniej  do  dnia 17 listopada 2014r. włącznie i okazania dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego przed otwarciem przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto urzędu. Osobie , która  przetarg  wygrała  wpłacone  wadium  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  sprzedaży , pozostałym  osobom  zwrócone  niezwłocznie  po  przetargu. W  przypadku  uchylenia  się  od  zawarcia  umowy  wadium  ulega  przepadkowi , a  przetarg  czyni  niebyłym. Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Nieruchomość można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w porozumieniu  z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 14. Szczegółowych  informacji  o  przedmiocie  przetargu  udziela  Wydział  Rolnictwa ,  Gospodarki  Gruntami  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miejskiego  w  Miastku, pokój  nr 14 i 13  lub  telefonicznie , tel. 059 857- 07-11 lub 059 857-07-14.