Przetarg na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Miastko 2015-09-16 07:38:02        

Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości. Przedmiotem przetargu są dwie części działki gruntu oznaczonej numerem 83/5 o łącznej powierzchni 5,10 ha, położonej w obrębie Przęsin, gm. Miastko:
1. część działki o powierzchni 2,55 ha - grunt kl. IVb (oznaczona na kserokopii mapy ewidencyjnej literą A)
2. część działki o powierzchni 2,55 ha – grunt kl. IVa, IVb, N (oznaczona na kserokopii mapy ewidencyjnej literą B)
Dla terenu brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko teren przeznaczony jest na cele rolne.
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie na okres od 01.11.2015r. do 30.09.2018r. z przeznaczeniem gruntu na cele upraw rolnych.
Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat czynszu oraz ponoszenia opłat podatku rolnego.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 0,55 zł/ar rocznie
Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2015r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 11 .00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 41,00 zł. do dnia 12 października 2015r., w kasie tut. urzędu, pokój nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru działki i podaniem litery określającej część działki , na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
Uzyskana w przetargu wysokość czynszu dzierżawy jest ostateczna.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 059-857-07-12

Zobacz oznaczenie na mapie geodezyjnej