Przetarg na sprzedaż nieruchomości 2015-09-18 12:15:08        

Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie Pasieka, gm. Miastko , oznaczone numerami geodezyjnymi:
523  o powierzchni 0,0681 ha z ceną wywoławczą – 17.434,00 zł. Na działkę składają się grunty orne – rola kl. V. Na działce znajduje się słup energetyczny pojedynczy, przez działkę przebiega linia napowietrzna średniego napięcia.
524 o powierzchni  0,0505 ha z ceną wywoławczą – 15.211,00 zł. Na działkę składają się grunty orne – rola kl. V. Przez działkę przebiega linia napowietrzna średniego napięcia.
525  o powierzchni 0,0729 ha z ceną wywoławczą – 21.957,00 zł. Na działkę składają się grunty orne - rola kl. V. Przez działkę przebiega linia napowietrzna średniego napięcia.
587 o powierzchni  0,0540 ha z ceną wywoławczą – 17.280,00 zł. Na działkę składają się grunty orne – rola kl. V. Przez działkę przebiega linia napowietrzna średniego napięcia.
588  o powierzchni 0,0523 ha z ceną wywoławczą – 13.389,00 zł. Na działkę składają się grunty orne – rola kl. V. Na działce znajduje się słup energetyczny pojedynczy, przez działkę przebiega linia napowietrzna średniego napięcia.

Dla obszaru, na którym położone są działki brak  jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Infrastruktura : działki mają możliwość podłączenia  do sieci wodociągowej miejskiej  i kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestora sieci na wniosek nabywcy. Dojazd do działek drogą gruntową.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1M/00003717/4.

Przetarg odbędzie się w dniu  22 października 2015r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12 .00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 16 października 2015r. włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela  Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku,  pokój nr 12  lub telefonicznie, tel. 59-857-07-12.