Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, położonej w Miastku przy ulicy Kolejowej 2015-09-29 09:22:45        

Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Kolejowej. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 83/1 m. Miastko, oznaczona numerem ewidencyjnym 59/6 o powierzchni 0,4616 ha z ceną wywoławczą -  70.000,00 zł.
Dla terenu, na którym położona jest działka brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko wskazuje działkę jako teren przeznaczony na cele przemysłowo-gospodarcze.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SL1M/00004357/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i roszczeń osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada  2015r. w Urzędzie Miejskim w Miastku  ( pokój nr 12 ) o godz. 12.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej  do dnia  29 października 2015 roku, w kasie tut. urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w BGŻ S.A  nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty oraz dowodem tożsamości w dniu przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości  przed zawarciem aktu notarialnego. Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 059-857-07-11