Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi inwestorów zewnętrznych 2015-09-30 10:29:02        

Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. obsługi inwestorów zewnętrznych

I. Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności :
a) wydawanie informacji i zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
b) współpraca w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w zakresie prowadzonych postępowań
c) współudział w zarządzaniu siecią dróg gminnych, w tym w planowaniu budowy, remontów oraz modernizacji dróg
d) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom
e) uzgadnianie lokalizacji infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących zasób nieruchomości gminnych
f) uzgadnianie dokumentacji projektowej inwestorów zewnętrznych
g) współudział w koordynacji prac związanych z tworzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w przygotowaniu decyzji administracyjnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
h) budowanie systemu wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:
- przygotowywanie informacji dotyczących zasad działalności gospodarczej w Gminie
- przygotowywanie i prowadzenie projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości w mieście i gminie
- promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta i gminy
- upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o możliwej do uzyskania pomocy  na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub unowocześnienie przedsiębiorstw
- przygotowywanie ofert inwestycyjnych dla przedsiębiorców
i) rozwój partnerstwa gospodarczego i sieci współpracy poprzez:
- przygotowanie i kreowanie wstępnych koncepcji projektów partnerskich
- przygotowanie analiz, opracowań i dokumentacji przetargowych i konkursowych
- monitoring procesu realizacji projektów partnerskich, ich harmonogramu i zakresu rzeczowego
- koordynowanie i zarządzanie ryzykiem projektów partnerskich z udziałem Gminy,
- współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego
- standaryzację procedur przygotowywania i nadzoru projektów partnerskich
- realizację programów Strategii Rozwoju Gminy Miastko
j) pomoc w tworzeniu się organizacji przedsiębiorców oraz dalsza z nimi współpraca
k) współpraca ze środowiskiem gospodarczym wspierającym przedsiębiorczość w Gminie

II. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe techniczne, preferowane inżynieria środowiska, architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna
2. posiadanie obywatelstwa polskiego
3. dobry stan zdrowia
4. nieposzlakowana opinia
5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe
6. pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych
7. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

III. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów prawa, w szczególności w zakresie: finanse publiczne, ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2. doświadczenie w pracy samorządowej
3. staż pracy – co najmniej 1 rok
4. biegła obsługa MS Office
5. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole
6. prawo jazdy kat. B

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Praca biurowa związana z obsługą komputera jak i również z częstymi wyjazdami na teren Gminy. Nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy
3. Umowa na czas określony.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny
2. kwestionariusz osobowy
3. CV
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje zawodowe
6. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy
7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/
8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
10. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
11. kserokopia dowodu osobistego
12. oświadczenie kandydata, ze jest obywatelem polskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi inwestorów zewnętrznych”, w terminie 12 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. od dnia 24.09.2015 r. do dnia 05.10.2015 r. do godziny 17.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie – nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą :

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2014.1182. jednolity tekst/ oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – / Dz.U. 2014.1202. jednolity tekst/"

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 598570771 lub 598570770

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.