50 lat Szkoły w Łodzierzy 2015-10-13 07:15:24        

W miniony piątek 9 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy odbyły się uroczystości z okazji 50 lecia istnienia łodzieskiej szkoły. Początek szkoły datuje się na dzień 6 stycznia 1965 r gdzie rozpoczął się rok szkolny w ówczesnej Szkole Przysposobienia Rolniczego. Mieściła się ona w budynku pałacu gdzie później pozostał internat. Wraz z rozwojem szkoły i przeniesieniem kształcenia do nowego budynku następowały zmiany nazwy szkoły: ze Szkoły Przysposobienia Rolniczego później zmienioną na Zasadniczą Szkołę Rolniczą. W nowym budynku szkoły od 1990 r. funkcjonował Zespół Szkół Rolniczych, który w 1998 zmieniono nazwę na Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Od 2012 r po reorganizacji szkolnictwa w powiecie bytowskim szkoła w Łodzierzy otrzymała nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Pierwszym kierownikiem w szkoły był Pan Michał Szemela, którego w 1967 r. zastąpił na tym stanowisku Pan Czesław Piazdecki. Pierwszym dyrektorem szkoły, który piastował to stanowisko w latach1979-2007 był Pan Mirosław Batruch. Obecnie dyrektorem ZSP w Łodzierzy jest Pan Mariusz Treder. W swojej 50 letniej historii mury szkoły w Łodzierzy opuściło 2356 absolwentów klas technikalnych w zawodach: technik rolnik, technik rybak śródlądowy, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik obsługi turystycznej, technik architektury krajobrazu, technik spedytor, technik geodeta oraz absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: rybak śródlądowy rolnik sprzedawca, kucharz i absolwenci klas wielozawodowych. W Łodzierzy kształcono również dorosłych. Szkołę ukończyło 92 słuchaczy szkoły policealnej. Obecnie w szkole kształci się techników spedytorów i techników żywienia i usług gastronomicznych. Ponadto w szkole funkcjonuje zasadnicza szkoła zawodowa o kierunkach kucharz, sprzedawca i klasy wielozawodowe. Młodzież ma możliwość uczenia się w nowoczesnym budynku wyposażonym w dobrą bazę dydaktyczną. W ostatnich latach powstały nowe pracownie do nauki zawodu takie jak: pracownia gastronomiczna, pracownia do nakrywania i dekorowania stołów czy pracownia prowadzenia sprzedaży. Umożliwią one uczniom jeszcze lepsze możliwości w zdobyciu upragnionego zawodu. Szkoła w Łodzierzy może szczycić się okazałą salą sportową. Służy nie tylko młodzieży szkolnej ale i miejscowemu społeczeństwu. ZSP w Łodzierzy organizuje lub jest współorganizatorem wielu imprez sportowych, które odbywają się na tej sali sportowej. W niedługim czasie bazę sportową wzbogaci dobiegająca końca budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole. Szkoła podejmuje wiele inicjatyw m.in. takich jak organizowany już od 15 lat Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły, turniej piłki nożnej dla chłopców szkół gimnazjalnych , turniej piłki ręcznej dla dziewcząt ze szkół gimnazjalnych czy liczne konkursy kulinarne. ZSP w Łodzierzy aktywnie współpracuje z niemiecką szkołą z Walsrode, gdzie uczniowie spotykają się i realizują projekty edukacyjne z niemiecką młodzieżą zarówno w Niemczech jak i w Łodzierzy. Uroczystości jubileuszowe były okazją do wspomnień i podziękowań ludziom, którzy od samego początku istnienia placówki związani są z ze szkołą w Łodzierzy. Należą do nich Danuta i Czesław Piazdeccy, Marek Łutczyk, Zbigniew Batko, Mirosław Batruch, Brygida Lipińska. Danuta Marczewska, Grażyna Skowroń, Stanisław Frycz czy Zofia Romanowska. Były też gratulacje i życzenia dla całej społeczności szkolnej składane na ręce dyrektora szkoły Pana Mariusza Tredera. Jubileusz 50-lecia szkoły i zbliżające się Święto Edukacji Narodowej były okazją do nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkoły. W czasie uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę z okazji 50-lecia łodzieskiej placówki, zaprezentowano film o szkole, przedstawiono rys historyczny łodzieskiej placówki, a w części artystycznej wystąpiły absolwentki i obecne uczennice szkoły.