25 listopada - przetarg na sprzedaż działki 2014-10-28 08:23:52        

Burmistrz Miastka ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Jaśminowej, oznaczonej jako działka numer 550. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość  gruntowa niezabudowana , położona  w obrębie 83/2 m. Miastko o  powierzchni   944m2 z ceną wywoławczą -19.000.00 zł netto.
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz .U. Nr 177, poz. 1054 z 2011r.) zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. 
Działka  położona jest  przy ulicy Jaśminowej, graniczy z  nowo projektowaną ulicą (aktualnie droga o nawierzchni betonowej ). Teren działki   w  kształcie trójkąta. Uzbrojona jest w wodę i kanalizację ( rurociąg w pasie drogi), natomiast doprowadzenie energii do  w/w działki wymaga uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych Energii – Operator SA. 
Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego gminy Miastko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Dla nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Słupsku, XVIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Miastku prowadzona jest księga wieczysta SL1M/00003953/0.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i roszczeń osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2014r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 14) o godz 12.00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej  do dnia  19 listopada 2014 roku, w kasie tut. Urzędu , pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w BGŻ S.A nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty oraz dowodem tożsamości w dniu przetargu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości plus należny podatek VAT od tej ceny  przed zawarciem aktu notarialnego.
Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
I przetarg na w/w nieruchomość odbył się 16kwietnia 2014  roku i zakończył się wynikiem negatywnym,
II przetarg na w/w nieruchomość odbył się 17czerwca 2014  roku i zakończył się wynikiem negatywnym,
III przetarg na w/w nieruchomość odbył się 24 lipca 2014  roku i zakończył się wynikiem negatywnym,
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 14 lub telefonicznie, Tel. 59 857 07 14