Budżet Obywatelski Gminy Miastko 2015-11-05 10:35:41        

Rada Miejska w Miastku podjęła uchwałę w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku. Na mocy tej uchwały mieszkańcy po raz pierwszy będą mieli możliwość decydowania na jakie cele zostanie przeznaczona wyodrębniona część gminnego budżetu w kwocie 300 tys. złotych. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących realizacji budżetu obywatelskiego, których terminarz przedstawiamy w załączeniu. Zachęcamy również do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi informacjami znajdującymi się w zakładce „Budżet obywatelski” na stronie www.miastko.pl. Tylko aktywne zaangażowanie mieszkańców w etapy realizacji budżetu obywatelskiego poprzez zgłaszanie propozycji zadań do realizacji, udzielenie poparcia dla składanych pomysłów, propagowanie i rozpowszechnianie projektów oraz udział w głosowaniu pozwoli w pełni zrealizować ideę budżetu obywatelskiego i wybrać do realizacji projekty z największym poparciem lokalnej społeczności. W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą zadania wybrane przez mieszkańców w głosowaniu tajnym, mieszczące się w kwocie 50 tys. złotych, możliwe do wykonania w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku. Zgłoszenia proponowanych do realizacji zadania może dokonać każdy mieszkaniec gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia, organizacja pozarządowa, zarząd osiedla oraz rada sołecka, składając stosowny formularz w terminie od 1 do 31 grudnia 2015 roku wraz z wykazem min. 20 osób popierających. Zgłoszenia poddane zostaną weryfikacji przez specjalnie powołaną przez Burmistrza Miastka Komisję ds. realizacji budżetu obywatelskiego. Pozytywnie zweryfikowane zadania poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców Gminy Miastko. Do realizacji przyjęte zostaną te zgłoszenia, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko 2016 roku.

Do pobrania:
1. Informacja o wyznaczonych miejscach i terminach spotkań informacyjnych dotyczących realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku (pdf)
2. Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku (pdf)