Wyniki konsultacji społecznych dot. strategii rozwoju gminy na lata 2015 - 2025 2015-12-17 11:38:02        

Burmistrz Miastka informuje, iż w toku przeprowadzonych konsultacji społecznych zgodnie z ogłoszeniem z dnia 30 listopada o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015-2025” złożony został jeden przedstawiony w załączeniu „Formularz konsultacji”, przesłany w wersji elektronicznej przez Panią Kingę Szlendakowską z fundacji Lokalna Grupa Działania WRZECIONO” z siedzibą w Miastku w dniu 10 grudnia 2015 roku. W załączonym „Formularzu konsultacji” zawarto dziewięć ponumerowanych uwag i propozycji zmian dotyczących projektu „Strategii”. Uwaga nr 1, którą uznano za bezzasadną, dotyczyła propozycji zmiany układu graficznego konsultowanego dokumentu. Uwagi od nr 2 do 9 wskazywały błędy w nazewnictwie oraz tzw. błędy literowe, które w wyniku analizy uznane zostały za zasadne do wprowadzenia do projektu „Strategii”, nie mając jednocześnie wpływu na jego treść i zawartość merytoryczną. Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 30 listopada do 14 grudnia 2015 r. w formie pisemnego składania opinii, uwag lub propozycji, w wersji elektronicznej bądź papierowej, w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Konsultacje ogłoszono na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz Uchwały Nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko.

Do pobrania:
1. FORMULARZ KONSULTACJI LGD WRZECIONO z dnia 10.12.2015 r. (PDF)
2. UZUPEŁNIONY PROJEKT „STRATEGII ROZWOJU MIASTA i GMINY MIASTKO NA LATA 2015-2025”. (PDF)